IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
Kurz plavání - 9. lekce
29 30 31 1 2
3 4 5 6
Projektový den Malý včelař
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
Projektový den Doksy
20 21 22 23
24
Rozloučení s předškoláky
25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > MŠ U kočiček > Informace o zpracování údajů

Informace o zpracování údajů

ÚVODNÍ INFORMACE

Mateřská škola U kočiček, z.s., Přítkov čp. 102, 417 12 Proboštov, okres Teplice, IČO: 06419283, informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souvislosti se zápisem a přijetím dítěte do mateřské školy nakládá s osobními údaji zákonného zástupce a dítěte (dále jen „subjekty údajů“).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce v souvislosti se zápisem a přijetím dítěte do mateřské školy zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zpracování nutné pro splnění právní povinnosti), osobní údaje k těmto účelům:

 • správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání
 • evidence docházky dětí,
 • školní matrika,
 • integrace zdravotně postižených dětí,
 • potvrzení o výši školného k zákonným důvodům,
 • třídní kniha,
 • školné,
 • zařazení do školního stravování,
 • škola v přírodě, zotavovací akce, školní výlety,
 • kniha úrazů.

Právní základ: zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vše v platném znění.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem, bez poskytnutí osobních údajů není možné zahájit řízení o přijetí dítěte do mateřské školy a není možné zahájit školní docházku.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze zápisu dítěte do mateřské školy a jeho školní docházky.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE A POVĚŘENCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

 • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
 • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím e-mailové adresy: msukocicek@msukocicek.cz
 • správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: +420 731 403 247
 • kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován: Ing. Alena Kaucová, e-mail: akaucova@gmail.com , tel.: 602 258 150

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje subjektu údajů nejsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
 • Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

…………………………………………………….…………………………

 

Jméno a příjmení subjektu údajů hůlkovým písmem

a podpis subjektu údajů

GDPR-rodiče-MS U kočiček.docx